รากฟันเทียมคืออะไร

การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ป็นการทดแทนส่วนฟันที่หายไปโดย
ให้น้ำหนักในการบดเคี้ยวกดลงไปบนเหงือกส่วนการใส่ฟันปลอม
ชนิดสะพานฟัน เป็นการใส่ฟันโดยให้น้ำหนักบดเคี้ยวกดลงไปที่
ฟันข้างเคียง แต่การฝังรากเทียมนั้นเป็นการทดแทนส่วนของฟัน
และส่วนของรากฟันธรรมชาติที่หายไปทั้ง 2 ส่วน โดยมีลักษณะ
เหมือนชุดฟันที่ 3 งอกออกมาจริงๆ จากเหงือก โดยส่วนของฟัน
ปลอมจะติดอยู่กับรากฟันเทียม น้ำหนักการบดเคี้ยวจะกดลงไปที่
กระดูกขากรรไกรเหมือนฟันจริงๆ วิธีการทำ คือ  ทันตแพทย์จะ
เริ่ม ฝังรากฟันเทียมในกระดูกขากรรไกรเป็น ขั้นแรก แล้วทิ้ง
ไว้ให้อยู่นกระดูกขากรรไกรใต้เหงือกเป็น เวลา นาน 3-6 เดือน โดยไม่ให้ ได้รับการกระทบกระเทือน จากฟันปลอม
ถอดได้ที่มีอยู่เดิม


หลังจากนั้นจะต่อส่วนของฟันปลอมบนรากฟันเทียมำให้มีความ
สวยงามและทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
มาก กว่าการ ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ หรือใส่ฟันปลอมชนิดติด
แน่น รากฟันเทียมผลิตมาจากแท่งไทเทนเนียมบริสุทธิ์   ซึ่ง
ร่างกายของ คนเรา สามารถเข้ากันได้ดีกันไทเทเนียม และไม่
เป็นอันตรายกับ ร่างกายมนุษย์ โดยมีการใช้ในวงการแพทย์มา
เป็นเวลานานแล้ว
กรณีฟันแท้ที่เพิ่งถูกถอนออกไปได้ไม่นาน เราสามารถฝังรากฟันเทียมเข้าไปแทนที่ได้ทุกตำแหน่ง เช่น
1. ฟันแท้ถูกถอนไปซี่เดียวไม่ว่าจะเป็นฟันหน้าหรือฟันหลัง ฟันบนหรือฟันล่าง เราสามารถฝังรากฟันเทียมเข้าไปแทน
       ที่ฟันเดิมที่หายไปโดยใช้เวลา 3-4 เดือน ฟันปลอมจะมีลักษณะคล้ายกับมีฟันธรรมชาติงอกขึ้นมาใหม่ 1 ซี่ โดย
       ไม่ต้องครอบฟันข้างเคียงหรือใส่เพดานปลอม

2. ฟันกรามด้านหลังถูกถอนออกไปหมดทำให้ไม่สามารถใส่สะพานฟันชนิดติดแน่นได้ ต้องใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
       เท่านั้นแต่ปัจจุบันการฝังรากฟันเทียมจะช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจในการใส่ฟันมาก
       ขึ้นว่าสามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

3. กรณีที่ฟันถูกถอนออกไปทั้งปาก ทันตแพทย์สามารถฝังรากฟันเทียมลงไปได้ทุกตำแหน่งแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก
       จึงฝังรากฟันเทียมบางตำแหน่งที่จำเป็นร่วมกับการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้เพื่อเป็นหลักยึดไม่ให้ฟันปลอมเคลื่อน
       ไปขณะเคี้ยวอาหารซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวดีขึ้นกว่าการใส่ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้แต่เพียง
        อย่างเดียว

4. การฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่ถูกถอนออกไปนานแล้ว ผู้ที่ถูกถอนฟันออกไปนานๆ กระดูก
       ขากรรไกรทั้งบน และล่างบริเวณที่ถูกถอนไปจะมีการละลายตัวหรือยุบตัวลง ทำให้ไม่มีเนื่อที่ของกระดูกพอที่
       จะฝังรากฟันเทียม ดังนั้น ทันตแพทย์จำเป็นต้องเสริมกระดูกขากรรไกรก่อนโดยอาจใช้ขากรรไกรบริเวณอื่น
       กระดูกจากสะโพกหรือใช้กระดูกสังเคราะห์ โดยต้องทิ้งไว้ 6-12 เดือน แล้วจึงทำการฝังรากฟันเทียม

        และแล้ววันหนึ่งเราก็พบว่า ฟันแท้ต้องถูกถอนออกไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุฟันผุ โรคเหงือก หรืออุบัติเหตุ ช่องว่างที่
เกิดขึ้น หลังจากฟันถูกถอนไปจำเป็นต้องใส่ฟันปลอมมาทดแทนเพื่อความสวยงาม และประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่
เหมือนเดิม มิฉะนั้นผลเสียจากการไม่ใส่ฟันปลอมจะเกิดขึ้นมากมาย เช่น ฟันข้างเคียงล้ม ฟันคู่สบยื่นยาวออกมาทให้เศษ
อาหารติด ได้ง่ายและมีการยุบตัวของกระดูกขากรรไกรบริเวณที่มีฟันถูกถอนออกไป
        เป็นที่ทราบกันดีว่าเรามีทางเลือกในการใส่ฟันปลอมได้ 2 วิธี คือ ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ หรือใส่สะพานฟัน ชนิด
ติดแน่น คนไข้หลายคนพบว่า หลังจากใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้แล้วก่อให้เกิดปัญหามากมายเช่น  รำคาญเพราะมีแผ่น
เหงือกปลอมอยู่ใต้เพดานหรือใต้ลิ้น ทำให้พูดไม่ชัด ประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวด้อยลงไปไม่สามารถเคี้ยวของ
เหนียวหรือ ของแข็งได้เหมือนเดิม บางครั้งทำให้พูดไม่ชัด และเมื่อใส่ไปนานๆ ฟันปลอมชนิดถอดได้นี้ก็หลวมลง ขณะ
ไอหรือจาม หรือ หัวเราะดังๆ บางครั้งก็หลุดออกมานอกปาก
       ส่วนวิธีการใส่สะพานฟันชนิดติดแน่นนั้น ทันตแพทย์จำเป็นต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียงที่ดีออกไป เพื่อเป็นหลักยึด
สะพานฟันที่ทำขึ้นมาใหม่
               
       แน่นอนจากการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ของทันตกรรม ทำให้มีคำตอบที่ดีกว่าในการใส่ฟันปลอม นั้นคือ
การฝังรากฟันเทียม

 

เกี่ยวกับเรา
       l       ความสะดวกสะบาย       l       การบริการ       l       บุคลากร       l       ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ © คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม  เชียงใหม